• Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 De Domijnen Sittard

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 De Domijnen Sittard

De afdeling Educatie van De Domijnen grijpt de nieuwe periode CMK aan om op geheel ‘eigen- wijze’ de verbinding aan te gaan met de scholen en het culturele veld. De afdeling ziet het project EigenWijs als het middel om cultuureducatie in het primair onderwijs te verankeren en te verduurzamen. Met het Fonds Cultuurparticipatie, de Provincie Limburg en de gemeenten heeft Stichting De Domijnen prestatieafspraken gemaakt waarin staat wat er de komende 4 jaar tenminste bereikt moet zijn.

Projectdoelstellingen en te leveren prestaties zijn in bijgevoegd projectplan EigenWijs omschreven. Ze hebben betrekking op het ontwikkelen van een curriculum, het bevorderen van deskundigheid en het versterken van de samenwerking. Voor het ontwikkelen van het curriculum wordt aangesloten op kerndoelen van de Stichting Leerplanontwikkeling.

Om de dialoog aan te gaan met het culturele veld biedt het team van de afdeling Educatie de scholen het programma TalentCement aan. Vanuit het doen wordt gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen, verdiepen en implementeren van het leergebied cultuuroriëntatie.

Ristore BV heeft de Stichting De Domijnen ondersteund bij het ontwikkelen van de aanvraag bij het Landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie voor het kunnen uitvoeren van het programma 'Eigenwijs' in de regio Westelijke Mijnstreek. Inmiddels is de aanvraag goedgekeuerd en wordt er jaarlijks € 162.419 subsidie ingezet om zo na vier jaar alle kinderen in de regio te bereiken met het programma.